Operační Systém Windows
Photo of author

Boot BCD Error Windows 7: Jak na to

Váš životně důležitý počítač ⁣se právě náhle zasekne na té⁢ jedné frustrující⁤ obrazovce s názvem „Boot BCD Error“? To se ⁣může stát každému z nás. Okamžitě se objeví pocit beznaděje, nadávky a snaha najít rychlé řešení. Nebojte ‍se, není to konec světa! V‍ tomto článku se zaměříme na⁤ nejobsáhlejší a nejefektivnější‍ způsoby, jak ​se vypořádat s chybou „Boot BCD Error“ ve Windows 7. Bez technického‍ žargonu, budeme zkoumat postupy, které můžete ⁤snadno aplikovat, aby váš počítač‌ znovu běžel jako ‍dříve. Pokud jste připraveni překonat svou frustraci a vykročit na cestu k opravení této chyby, připoutejte se, ‍protože‌ začínáme!

1. Jak se vypořádat ⁣s chybou Boot⁢ BCD ‍ve Windows 7

Chyba Boot BCD⁣ ve Windows‍ 7 může být opravdu⁣ frustrující, ale nebojte se, nejste sami. Existuje několik způsobů, jak se s touto‍ chybou ⁣vypořádat a‌ obnovit normální funkčnost vašeho systému. Zde​ je několik ‌kroků, které vám⁤ mohou pomoci⁤ vyřešit tento problém:

Před prvním krokem‌ si připravte instalační médium systému⁤ Windows 7, které obsahuje nástroje pro opravu. Můžete jej‍ vypálit na DVD nebo​ vytvořit bootovatelný USB disk.‌ Poté restartujte počítač a načtěte⁣ instalační médium, abyste mohli přistoupit ke zotavení systému. Zvolte jazyk a nastavení ⁤klávesnice, poté klikněte na možnost „Opravit počítač.“

 • 1. Vyberte ‌“Počítačové opravy“ z nabídky
 • 2. Poté vyberte „Příkazový řádek“ a otevře se okno‌ s příkazovým ​řádkem
 • 3. Zadejte příkaz bootrec ⁢/fixmbr pro ‌opravu Master Boot⁤ Record
 • 4. Následně zadejte příkaz bootrec /fixboot pro opravu bootovacího sektoru
 • 5.​ Nakonec zadejte​ příkaz ⁣ bootrec /rebuildbcd ‌pro znovu sestavení Boot Configuration Data

Po provedení těchto kroků byste měli být schopni restartovat počítač ⁤a systém ​by se měl spustit bez chyby ​Boot BCD. ‌Pokud se problém stále vyskytuje,‌ je možné⁢ provést pokročilejší opravy, jako je například‍ obnovení systému ze ⁤zálohy nebo reinstalace​ operačního systému. Nezapomeňte si v průběhu postupu náležitě zálohovat všechna důležitá⁣ data, abyste minimalizovali ⁤riziko ztráty informací.

2.⁤ Pochopení Boot BCD chyby ve Windows 7: Příčiny a důsledky

Existuje mnoho důvodů, proč ‍může dojít k‍ chybě Boot BCD ve Windows ⁣7. Jedním z​ možných příčin ‌může být ‌poškození systémových souborů, které jsou odpovědné za správný spouštěcí⁢ proces. To ​se může‍ stát například v​ důsledku neočekávaného⁢ vypnutí počítače, nebo při ‍instalaci vadného softwaru. ⁣Další příčinou může být nadměrné používání počítače, což způsobuje opotřebení a selhání některých komponent bootovacího procesu.

Důsledky chybějícího nebo poškozeného souboru Boot BCD ⁣jsou ⁢nepříjemné a ovlivňují spolehlivost⁤ a rychlost začátku Windows ⁣7. Pokud ⁢je Boot BCD poškozený, uživatel může být uvítán modrou obrazovkou smrti (Blue Screen of Death), což‍ je indikace kritické chyby systému. Dalším důsledkem může být neschopnost přístupu⁢ k operačnímu systému a ztráta dat. Je důležité ⁤co nejdříve vyřešit ⁤tuto​ chybu, abyste​ mohli opět bezproblémově spustit svůj počítač ⁢a minimalizovat ztrátu dat.

3. Problém s Boot BCD ve Windows 7: Krok za krokem řešení

Boot ⁣BCD je zkratka pro‍ „Boot Configuration Data“ a slouží k načítání operačního systému⁤ Windows 7. Avšak může se stát, že dojde k problému s Boot BCD a váš‌ počítač se ‌nebude správně spouštět.⁢ Nezoufejte však, protože existuje několik ‍kroků, které vám mohou pomoci vyřešit tento‌ problém.

1. Restartujte​ počítač:
Prvním krokem, jak​ se vypořádat s problémem Boot BCD, je jednoduše restartovat váš počítač. Někdy se jedná pouze⁣ o dočasný⁣ problém, který lze vyřešit pouhým restartem.‍ Pokud se však problém opakuje, ‌můžete ⁢zkusit další ​kroky.

2. Spusťte automatickou opravu:
Windows 7 ⁣obsahuje nástroj nazvaný Automatická oprava, který vám pomůže opravit ‍problémy spojené s Boot ⁣BCD. ‌Chcete-li spustit tuto funkci, vložte instalační ​disk Windows 7 ⁣do počítače a restartujte ho. Během bootování stiskněte klávesu⁤ F2 ⁤(nebo jinou klávesu, která umožňuje vstup do Boot Menu)‌ a vyberte možnost „Automatická‍ oprava“.⁢ Sledujte instrukce na obrazovce a počkejte, až se problém s Boot BCD ⁤opraví.

Pokud ‌tyto kroky nepomohou⁤ vyřešit problém ​s Boot BCD, můžete se⁣ pokusit o⁢ pokročilejší ‍řešení, jako například obnovení systému či úpravu registru.‍ Doporučuje se však být ⁣opatrný a v případě nejistoty vyhledat pomoc odborníka. Snažte se ⁢vždy zálohovat svá data a práce s počítačem důkladně zvažte každý krok, který ‌provedete.
4.⁣ Doporučené postupy pro obnovu Boot​ BCD ve ‌Windows 7

4. Doporučené postupy pro obnovu Boot BCD ve Windows‌ 7

Pokud máte ​problémy s‌ obnovou souboru Boot BCD ve Windows 7, ​následující doporučené postupy vám mohou pomoci. Prvním krokem je‍ využití‌ nástroje​ Automatické opravy, který je ‌součástí prostředí Windows ​Recovery Environment. Abyste sem se ⁣dostali, ‍restartujte‍ počítač a stiskněte opakovaně klávesu F8⁤ před načtením systému.⁣ Poté vyberte‌ možnost „Opravit počítač“ ‍a následně vyberte „Automatická oprava“.

Pokud ‌Automatická oprava nefunguje, můžete vyzkoušet​ manuální opravu přes‌ příkazový ​řádek. Spusťte počítač v ⁢nouzovém režimu a otevřete⁣ příkazový​ řádek jako⁢ administrátor. Zadejte příkaz‍ „bootrec ​/rebuildbcd“⁤ a‍ potvrďte ⁤klávesou Enter.​ Systém ⁤provede skenování počítače a pokusí se obnovit soubor Boot‍ BCD. Pokud vám to nepomůže, můžete ​zkusit ‍další příkazy, jako například „bootrec‌ /fixmbr“ nebo „bootrec /fixboot“, které mohou také ⁢pomoci s obnovou souboru Boot BCD.

5. Použití nástroje Bootrec.exe pro opravu ⁣chyby ⁢Boot BCD ve Windows 7

Chyba‌ Boot BCD může být ‍frustrujícím‌ problémem při startování ⁢počítače s operačním systémem⁢ Windows 7. Naštěstí existuje nástroj Bootrec.exe, který‌ může pomoci opravit tuto chybu a obnovit ‌správný zavaděč ⁢systému. Zde je návod, jak⁣ použít⁣ tento užitečný nástroj:

 1. Prvním krokem je⁤ vložit instalační médium systému Windows 7 (DVD nebo USB) do počítače a restartovat ho.
 2. Po⁢ restartování počítače​ je nutné stisknout klávesovou zkratku pro vstup do bootovacího ‍menu. Obvykle se jedná⁤ o klávesu F12⁢ nebo Del, ale může​ se‍ lišit podle výrobce počítače. Vyberte ⁢možnost bootování z instalačního‍ média.
 3. Ve výběru jazyka a klávesnice jsou důležité kroky stisknout tlačítko „Další“ až⁣ dojde‌ k oknu „Obnovovací ‌možnosti“. Zde vyberte „Příkazový​ řádek“.
 4. Objeví ⁣se⁣ příkazový‌ řádek s možností‍ výběru disku. Vyberte‌ disk, na ⁤kterém ⁣se nachází ‌operační systém ⁤Windows⁣ 7.

Po vybrání disku můžete zadat ⁤následující příkazy v příkazovém řádku:

 • bootrec /fixmbr – tento příkaz opraví Master Boot Record (MBR) a pomůže ​obnovit​ zavaděč systému.
 • bootrec /fixboot ‌ – tento příkaz ⁤opraví bootovací sektor a pomůže obnovit systémový zavaděč.
 • bootrec ⁣/rebuildbcd – tento příkaz vyhledá ‌instalace systému⁢ Windows na disku a vytvoří nový zavaděč ⁤systému ​BCD (Boot‌ Configuration Data).

Po zadání⁤ těchto ⁣příkazů⁢ zadejte „exit“ ‍a restartujte počítač. Tím by⁣ měl být problém⁣ s chybou ‌Boot BCD vyřešen a ‍systém by se měl úspěšně zavést. ‍Pokud se problém nevyřeší nebo se znovu objeví, může být nutné vyhledat pokročilejší opravné postupy​ nebo kontaktovat technickou podporu.

6. Obnovení chybějícího nebo‌ poškozeného ‍souboru Boot BCD ‌ve Windows 7

6.‌ Obnovení chybějícího nebo poškozeného souboru Boot BCD ve Windows 7

Existuje ⁣několik důvodů, proč⁢ by se v ‍systému ‌Windows 7 mohl objevit chybějící nebo poškozený soubor Boot BCD (Boot Configuration‌ Data). Tento ​soubor je zodpovědný za‌ správné⁢ načítání operačního systému při startu⁣ počítače. Mezi hlavní příčiny problémů s tímto souborem mohou patřit neodpovídající změny ‌v systému, nesprávné aktualizace,⁢ viry nebo chyby při instalaci nového softwaru.

Jestliže se ⁢setkáte s chybou spojenou s chybějícím nebo poškozeným souborem Boot BCD, existuje několik kroků, které můžete⁣ podniknout k ⁢jeho obnovení. Prvním krokem je ⁤spuštění počítače⁢ v nouzovém režimu, který umožňuje přístup‌ k základním nástrojům pro opravu‌ systému. Poté můžete využít nástroje‌ pro obnovu systému, který vám umožní ​vrátit počítač ⁢do ⁤předchozího funkčního stavu. ‍Další možností je ⁤spuštění automatické opravy ⁢systému, která detekuje a opravuje problémy souborů Boot BCD.

7. ⁣Využití instalačního disku pro⁣ opravu ⁢chyby Boot BCD ve Windows 7

Pokud‍ v systému Windows 7 narazíte na chybu Boot BCD, nemusíte se hned strachovat. Existuje jednoduchý způsob, jak toto⁤ nepříjemné ‍a frustrující oznámení vyřešit⁤ pomocí instalačního disku. ⁢Následující postup vám ukáže, jak opravit‍ chybu⁢ Boot BCD⁣ a vrátit váš systém zpět​ do provozu.

1. Vložte instalační disk do vašeho počítače a‍ restartujte ho. Ujistěte se, že nastavení zavaděče je nastaveno na spuštění z tohoto disku.
2. Po restartu ⁤počítače se zobrazí nabídka s výběrem jazyka ​a dalších možností. Vyberte možnost „Oprava počítače“ a potom „Problémy s‌ bootováním“.
3. Bude zobrazena ‌možnost „Oprava⁣ startu systému“. Vyberte tuto možnost, která spustí ⁤nástroj pro ‍opravu⁣ systému.
4. Nástroj ⁤pro opravu systému začne analyzovat⁤ problém a navrhne řešení. Následujte pokyny na obrazovce a proveďte opravy, které jsou navrženy.
5. ‌Po dokončení oprav restartujte počítač. Měl‌ by se zahájit bez chyby Boot BCD‍ a vrátit se do normálního provozu.
8. Profesionální přístupy k řešení chyby ​Boot BCD ve Windows 7

8. Profesionální přístupy k řešení chyby Boot BCD ve Windows 7

Existuje několik⁤ profesionálních přístupů, které​ mohou pomoci řešit chybu souboru ⁣Boot BCD ve Windows 7. ​Pokud se ⁢vám zobrazí tato ⁢chyba ⁣při spouštění počítače, nezoufejte. Následující kroky vám ukážou, ⁤jak postupovat, abyste chybu co nejefektivněji‌ opravili.

1.‌ Oprava spuštění systému z disku⁣ Windows – Pokud jste ‍si vytvořili zálohu systému nebo máte instalační médium Windows 7, můžete zkusit opravit chybu‌ pomocí‍ nástroje pro⁢ opravu počítače ze ​startovacího disku. Postupujte⁣ podle instrukcí na obrazovce a vyberte možnost „Opravit počítač“. ‌Poté ‍vyberte „Odemknout a opravit“ a následně klikněte na „Nástroje⁢ pro opravu‌ systému Windows“. Zvolte možnost ​“Spusťte automatické opravy“. Tento proces by měl identifikovat ⁢a opravit problémy ‌spojené s⁣ souborem BCD. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda se chyba objevuje⁢ stále.

2. Použití⁢ nástroje Bootrec.exe – Bootrec.exe je další ‍užitečný nástroj, který vám⁤ může pomoci vyřešit problémy se souborem ⁢BCD.‍ Nejprve⁣ budete muset spustit počítač pomocí instalačního ‍média Windows⁣ 7 a ⁣vybrat možnost „Opravit počítač“. Následně zvolte „Systémové zavádění“⁣ a ‌na příkazovém řádku zadejte následující příkazy:‌ „bootrec /fixmbr“, „bootrec /fixboot“ a „bootrec /rebuildbcd“. ‍Tyto příkazy ​opraví základní zaváděcí záznamy a obnoví soubor BCD. Po dokončení restartujte počítač a⁤ zkontrolujte, zda se chyba Boot BCD stále objevuje.⁣ Pokud ano, můžete zkusit⁢ další pokročilé opravné kroky, jako je kontrola a oprava hardwarových problémů ‍nebo přeinstalace operačního systému.

Závěrečné myšlenky

Doufáme, že tento článek ⁣vám poskytl ⁣užitečné informace a pomohl⁢ vám ⁤vyřešit problém s chybou „Boot BCD“ ‍ve Windows 7. Pamatujte, že tato chyba je často způsobena poškozením systémových souborů a může ‍být opravena ⁢několika jednoduchými ‌kroky. Nezapomeňte provést kontrolu a opravu chyby ‌přes nástroj ⁤Systémové opravy,‌ obnovovací disk ​nebo ⁢znovu nainstalovat operační systém,⁤ pokud⁢ je to nezbytné. ⁣V ​případě, že se s problémem ⁤nesetkal, je vždy dobré mít zálohovaná data a ​mít po⁢ ruce dostatečné znalosti, abyste dokázali situaci řešit. Pokud⁣ vám však tento článek nepomohl a stále ⁣se potýkáte s chybou „Boot BCD“, je​ vhodné vyhledat odbornou pomoc ⁣od‌ zkušené osoby nebo se obrátit na technickou podporu Microsoftu.
Boot‍ BCD Error Windows ⁣7: Jak‍ na to

Napsat komentář